(Xây dựng) – Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký ban hành Quyết định số 72/QĐ-BXD ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

6 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của ngành Xây dựng
Bộ Xây dựng tập trung hoàn thiện chính sách nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh… (ảnh minh họa).

Theo Quyết định, nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Nghị quyết, Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động với 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Thứ nhất, tập trung tháo gỡ bất cập pháp lý trong thực hiện dự án đầu tư. Chủ động, đề xuất tháo gỡ triệt để các rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh do sự chồng chéo, mâu thuẫn, không hợp lý, khác nhau của các quy định pháp luật.

Đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền, Bộ Xây dựng tập hợp vấn đề kèm theo các giải pháp tương ứng (nếu có), kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền. Từ đó, gửi kiến nghị tới các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ gồm: Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các Bộ, ngành và địa phương; các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Thứ hai, nâng cao chất lượng cải cách danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh. Bộ chủ động nghiên cứu, rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý; kiến nghị đưa ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với những ngành nghề có thể áp dụng các biện pháp quản lý khác hiệu quả hơn. Trường hợp cần thiết đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần phải có báo cáo đánh giá tác động toàn diện.

Tích cực thực hiện tham vấn, tương tác với người dân, doanh nghiệp, đối tượng chịu sự tác động của quy định, văn bản quy phạm pháp luật thông qua Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. Thực hiện cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, dễ tra cứu, dễ hiểu và dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật; khai thác dữ liệu trên cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh để phục vụ công tác thẩm định, rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Rà soát, tổng hợp, cập nhật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng…

Thứ ba, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đẩy mạnh cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa và triển khai hiệu quả Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Bộ sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu đề xuất cắt giảm danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành. Đối với các sản phẩm, hàng hóa được cắt giảm, quản lý theo nguyên tắc cơ quan có thẩm quyền quy định tiêu chuẩn an toàn, người sản xuất, kinh doanh tự tuân thủ. Việc rà soát, sửa đổi danh mục mặt hàng thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành theo hướng cắt giảm các mặt hàng có mức độ rủi ro rất thấp hoặc gần như không có rủi ro; bổ sung danh mục mặt hàng miền, giảm kiểm tra chuyên ngành…

Thứ tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước để nâng cao chất lượng quy định TTHC và hiệu quả giải quyết TTHC.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đổi mới cơ chế Một cửa, một cửa liên thông. Nâng cấp, phát triển Cổng Dịch vụ công của Bộ Xây dựng tích hợp, kết nối thanh toán trực tuyến, đồng bộ hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC với Cổng Dịch vụ công quốc gia, nâng cao chất lượng phục vu người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công.

Thứ năm, tập trung hoàn thiện chính sách nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững. Từ đó đề xuất thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực hoạt động, mở rộng các thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp…

Thứ sáu, nâng cao chất lượng các dịch vụ phát triển kinh doanh. Bộ sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; chú trọng giải pháp tư vấn, đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp với các nội dung tái cấu trúc doanh nghiệp, tài chính, nhân sự, thị trường, quản trị rủi ro, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tham gia chuỗi giá trị bền vững, TTHC… Đa dạng hóa và phát triển hiệu quả hệ thống dịch vụ phát triển kinh doanh, vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, cơ sở kỹ thuật dùng chung, hỗ trợ doanh nghiệp. Triển khai có hiệu quả công tác tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex