Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định một số nội dung về quản lý hoạt động thẩm định giá, chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá.

Thông tư này quy định một số nội dung về quản lý hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá, gồm: đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá.

Doanh nghiệp thẩm định giá phải trích lập dự phòng rủi ro
Ảnh minh họa.

Việc đánh giá hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá là nhằm nhận diện tổng quan về thực trạng của doanh nghiệp thẩm định giá trong hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá; qua đó giúp cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân nhận biết mức độ đáp ứng gắn với từng nội dung đánh giá, chỉ số cụ thể. Đồng thời, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng trong cung cấp dịch vụ thẩm định giá của từng doanh nghiệp thẩm định giá.

Nội dung đánh giá, gồm: Duy trì điều kiện hoạt động thẩm định giá; chấp hành quy định của pháp luật về thẩm định giá; tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động xây dựng và tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về giá, thẩm định giá do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, tổ chức; tham gia phối hợp thực hiện hợp tác quốc tế…

Kỳ đánh giá từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12 của năm liền trước năm đánh giá. Hằng năm, Bộ Tài chính tổ chức đánh giá hoạt động đối với các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá và đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Doanh nghiệp thẩm định giá có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình doanh nghiệp và một số chỉ tiêu hoạt động thẩm định giá năm quy định để làm cơ sở cho việc đánh giá hoạt động thẩm định giá.

Đáng lưu ý, dự thảo thông tư cũng quy định cụ thể về trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá.

Theo đó, doanh nghiệp thẩm định giá không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thẩm định giá thì phải trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp với mức trích hằng năm là 1% trên doanh thu dịch vụ thẩm định giá (doanh thu không có thuế giá trị gia tăng), được trích vào cuối năm tài chính và được hạch toán như trường hợp trích lập dự phòng phải trả.

Trường hợp dự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp có số dư cuối năm tài chính vượt mức 10% doanh thu dịch vụ thẩm định giá tính trung bình trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp thực hiện hoàn nhập đối với phần vượt mức và hạch toán vào thu nhập khác của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế nội bộ quản lý và sử dụng dự phòng rủi ro nghề nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thẩm định giá thì số dư quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp đã trích lập nhưng chưa sử dụng hết được hạch toán vào thu nhập khác của doanh nghiệp./.