Với tư cách là một ngành khoa học – kỹ thuật chính xác, đo lường có vai trò quan trọng đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Đo lường chính xác sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo công bằng trong thương mại, đảm bảo sự trong sạch của môi trường và sức khoẻ của nhân dân, phát triển được khoa học – công nghệ và nói chung đo lường chính xác là công cụ quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế quốc dân và công bằng xã hội.

Ngày nay việc thống nhất đo lường trên phạm vi quốc gia, quốc tế là rất quan trọng và hết sức cần thiết, nó đảm bảo tính thống nhất, chính xác trong mọi hoạt động của xã hội để nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế – xã hội, đến đảm bảo kinh tế quốc tế, quốc gia. Trong thời gian qua, ngành đo lường đã đạt nhiều thành tựu to lớn như hệ thống các cơ quan nhà nước đo lường từ Trung ương đến địa phương, xây dựng được văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, quản lý các văn bản dưới Luật, xây dựng các chuẩn đo lường về đo lường quốc gia cho tất cả hoạt động đo lường. Quan trọng hơn cả là đã xây dựng được đội ngũ cán bộ làm đo lường vững mạnh về cả chất lượng và số lượng. Có thể nhìn nhận rằng, đo lường đã có những đóng góp rất xứng đáng trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an ninh, xã hội.

Đo lường chính xác là công cụ quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng (Ảnh minh họa).

Trong năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm của công tác đo lường và biện pháp tăng cường phát triển hoạt động đo lường được cụ thể hóa như sau: Ở Trung ương, tiếp tục hoàn thiện trình Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN và thay thế Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN; Hai là, triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ thuộc Đề án 996, chú trọng xây dựng mô hình điểm về Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp; Ba là, tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường của các tổ chức đăng ký nhằm ngăn ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đo lường; Bốn là, đẩy mạnh phê duyệt thêm chuẩn đo lường quốc gia trong các lĩnh vực đo đã được đầu tư đáp ứng yêu cầu và chuẩn bị hồ sơ phục vụ việc đánh giá thừa nhận mới các CMCs thuộc lĩnh vực đo điện, quang, áp suất, lưu lượng, lực và thừa nhận lại các CMCs đã đến hạn; Năm là, tăng cường công tác nghiên cứu và phát triển KH&CN đo lường: Nghiên cứu phương pháp, quy trình đo; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thương mại hóa chuẩn đo lường, chất chuẩn, thương mại sản phẩm KH&CN, viết bài gửi các tạp chí khoa học trong nước và trên thế giới, đạt chứng chỉ công nhận phù hợp TCVN/ISO 17034:2017 đối với tổ chức sản xuất chất chuẩn, mẫu chuẩn; Sáu là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tăng cường nhận thức vai trò của đo lường trong việc đóng góp, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội; Tuyên truyền phổ biến Luật Đo lường, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP, Nghị định số 105/2016/NĐ-CP, Nghị định 154/2018/NĐ-CP, Đề án 996 về đo lường, Quyết định số 1488/QĐ-TTg, Quyết định số 1537/QĐ-BKHCN và các văn bản hướng dẫn về đo lường có liên quan.

Đối với địa phương, một là, đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng, trình ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về đo lường; Hai là, đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ vụ thuộc Đề án 996 theo kế hoạch của địa phương, lưu ý lựa chọn ưu tiên xây dựng và áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường đối với cơ sở sản xuất hàng đóng gói sẵn đối với sản phẩm đặc thù, có giá trị cao ở các địa phương, vùng miền; Ba là, chủ động phối hợp Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về đo lường và đào tạo chuyên gia tư vấn về xây dựng và áp dụng chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp; Bốn là, chủ động tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực về đo lường thông qua việc thực hiện các giải pháp khi thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại đơn vị mình quản lý; Năm là, tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Đo lường, Nghị định 86, Nghị định 105, Nghị định 154, Nghị định số 13/2022/NĐ-CP, Thông tư 10/2022/TT-BKHCN, Đề án 996 về đo lường, Quyết định số 1488/QĐ-TTg, Quyết định số 1537/QĐ-BKHCN và Văn bản kỹ thuật Việt Nam mới ban hành tới các tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện ở địa phương; Sáu là, tiếp tục tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra về đo lường, chú trọng thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường theo Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN kịp thời phát hiện xử lý vi phạm về đo lường trong thương mại bán lẻ xăng dầu, kiểm tra phép đo hàng đóng gói sẵn và các loại cân ở các chợ thuộc địa bàn quản lý của từng xã, phường ở địa phương.

 Hà Mysex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex