Đất đai

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang: Nâng cao chất lượng dịch vụ công

Lê Hùng 18/01/2024 – 07:50

(TN&MT) – Việc trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, nhân sự và tài chính đã giúp bộ máy tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) tỉnh An Giang ngày càng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Tinh gọn bộ máy

Thực hiện Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, ngày 7/7/2017, UBND tỉnh An Giang cũng đã ban hành Quyết định số 2092/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở TN&MT tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu tăng cường khai thác các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công và các nguồn thu khác.

4b.jpg
Nguồn thu dịch vụ đã giúp Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh An Giang trang bị thêm máy móc, thiết bị, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng dịch vụ công; phân cấp, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính, góp phần thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công phát triển lành mạnh, bền vững; nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công, đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở đó, Văn phòng ĐKĐĐ (Sở TN&MT tỉnh An Giang) đã xây dựng và trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Từ năm 2017 đến nay, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh An Giang đã chủ động quyết định các biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch hằng năm của đơn vị và kế hoạch của Sở TN&MT giao.

Cùng với đó, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh An Giang cũng đã xây dựng và ban hành đề án vị trí việc làm; bố trí, phân công, đội ngũ viên chức, người lao động phù hợp với vị trí việc làm; giải quyết các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh theo quy định của Luật Viên chức và pháp luật lao động; tuyển dụng viên chức, lao động để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị.

Lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh An Giang cho biết: Hàng năm, đơn vị lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự trình Sở TN&MT tỉnh An Giang phê duyệt; đồng thời, chủ động thuê mướn lao động bên ngoài theo hình thức thỏa thuận để thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Hiện nay, tổng số nhân sự của toàn hệ thống Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh đã tinh gọn còn 457 người, trong đó có 169 viên chức, 288 người lao động; bộ máy của Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh gồm Ban Giám đốc, 4 phòng chuyên môn và 11 Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ ở các huyện, thị xã, thành phố hoạt động ổn định, quản lý hiệu quả, thống nhất.

Đáp ứng kịp thời

Lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh An Giang cho hay: Đối với việc tự chủ tài chính, hằng năm, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ trong toàn hệ thống Văn phòng ĐKĐĐ, việc áp dụng thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ đã khuyến khích tăng thu dịch vụ đo đạc, đăng ký, cấp “sổ hồng” địa bàn tỉnh và tiết kiệm chi, thu hút và giữ được những người có năng lực trong đơn vị.

4a.jpg
Việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, nhân sự, tài chính cho Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh An Giang đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, lương của viên chức, người lao động được chi trả kịp thời; thu nhập tăng thêm của viên chức, người lao động cao hơn so với trước đây và có điều kiện đầu tư mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ cho các nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh An Giang.

Ông Võ Hùng Dũng – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang cho biết: Việc giao tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính cho Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh theo Quyết định số 2092/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh An Giang. Cụ thể, thông qua nguồn thu dịch vụ đã giúp Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh có điều kiện trang bị thêm máy móc, thiết bị chuyên ngành phục vụ khâu đo đạc, kiểm tra hồ sơ, nâng cấp phần mềm phục vụ chuyên môn.

Đồng thời, hợp đồng thêm nhân sự để bổ sung cho các khâu công việc có khối lượng nhiều…, góp phần nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Chỉ tính riêng trong 3 năm (2021 – 2023), Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh An Giang đã giải quyết đúng hẹn hơn 604.700 hồ sơ về đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Qua đó, từng bước nâng cao mức độ hài lòng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Tuy vậy, trong quá trình tự chủ, tự chịu trách nhiệm, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh An Giang cũng gặp một số khó khăn. Cụ thể, dù là đơn vị tự chủ tài chính nhưng tất cả các khoản chi đều phải theo quy định nên Văn phòng ĐKĐĐ chưa chủ động được việc bố trí các khoản chi để phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ dịch vụ gắn với địa phương; với cơ chế khoán sản phẩm nên khó cạnh tranh với đơn vị dịch vụ bên ngoài và chưa khuyến khích cán bộ làm việc hết sức.

“Từ những khó khăn trên, ông Võ Hùng Dũng kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền cần có quy định riêng cho đơn vị sự nghiệp tự chủ về cơ chế tự chủ một số hạng mục chi trong thực hiện dịch vụ và cơ chế khoán sản phẩm; đồng thời, phụ cấp cho các vị trí việc làm cực nhọc và ngoài trời, cán bộ trưng dụng thực hiện công việc không thường xuyên; góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính công cho tổ chức, người dân, doanh nghiệp.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex